Arkitektur Stockholm

Följ stadens program Arkitektur Stockholm som snart ska ställas ut! Ett tjänsteutlåtande bordlades nyligen av stadsbyggnadsnämnden.

DN Stockholm 1 aug 2012: Arkitekter rasar mot Citybanans nya stationsbyggnad

 

 

Arkitekter rasar mot Citybanans nya stations- och hotellbyggnad på Vasagatan. De tycker att det ligger för stort fokus på hotellet och stationen kommer i skymundan.

-  Vi är oroliga för att den här stationen inte kommer att räcka till, det har blivit för mycket hotell, säger Charlotte Holst, en av de arkitekter från Samhällsdebattörerna som rasar mot förslaget.
 Samhällsdebattörerna är en grupp arkitekter, trafikplanerare och före detta politiker som diskuterar den pågående stadsplaneringen i Stockholmsregionen.
-  Vi kan mycket om de här frågorna och tycker att det är oroväckande att trafikfunktionerna inte tillgodoses. Det kommer bli trångt och inte räcka till. Detta hus bör man i första hand göra till en station, säger Charlotte Holst.
 Nu ligger fokus i stället på hotell med 400 rum, konferensutrymmen och bar. Samhällsdebattörerna tycker att de första fyra våningarna bör vigas åt de funktioner som hör en tågterminal till; biljettkassor, snabbmatställen, kaféer och resebyråer.
-  Det här är Stockholms viktigaste byggnad som ska byggas mitt i staden, där vanliga människor ska åka tåg och tunnelbana. Det borde också se ut som en station. Man ser på långt håll på gamla stationsbyggnader att det är just det. Det här ser i stället ut som ett hotell och om man går in i bottenplan så råkar det vara en station där, säger Charlotte Holst.
 Från början var det tänkt att huset i kvarteret Orgelpipan 6, som det officiellt heter, skulle bli en stor guldskimrande byggnad, något högre än hotell Continental som nu ligger på platsen. Det förslaget kritiserades av länsstyrelsen som konstaterade att bygget störde riksintresset Stockholms innerstad. Det nya förslaget är lika stort som det tidigare, men fördelat på fyra olika höga hus.
 Samhällsdebattörerna ifrågasätter även det nya förslagets utseende. De tycker att det är fantasilöst, för högt och konkurrerar med både Klara kyrka och den övriga stadsbebyggelsen. Samhällsdebattörerna anser att förslaget , liksom det tidigare, ska skickas ut på remiss innan det ställs ut.
 Stockholms skönhetsråd har avfärdat det tidigare förslaget på det nya stationshuset. Detta nya förslag har de inte fått på remiss och har därför inte rätt yttra sig om.
-  Det har blivit bättre, men vi tycker fortfarande att det är för högt. Det Samhällsdebattörerna säger är bra. Huvudnumret bör ligga på stationen. Citybanan är en fantastisk satsning på kollektivtrafiken. Låt det här minst bli ett Grand Central Station. Det är verkligen en möjlighet för Stockholm och SL att manifestera den här nya tågbanan. Det är ett publikt rum som borde hålla högsta nivå, säger Anders Bodin, Skönhetsrådets ordförande.

Signe Oskarsson, DN


Bygg en station – inte ett hotell

Vasagatanär en av citys centrala gator, som sammanbinder Norra Bantorget och Tegelbacken. Ända sedan järnvägen drogs fram genom city och Centralstationen kom till för över hundra år sedan har Vasagatan varit den gatumiljö som först möter de flesta resenärer.

 Nu förestår stora förändringar genom att den nya Citybanan, som nu byggs, ska få plattformar för pendeltågen djupt ner i underjorden (mer än 40 meter under markytan), och en biljetthall i gatuplanet för den stora dagliga genomströmningen av resenärer. Genom att den gamla Centralstationen samtidigt byggs om och moderniseras blir Vasagatans roll som kommunikationsknut än mer markerad. Här erbjuds de resande bytesmöjligheter mellan fjärrtåg, pendeltåg och tunnelbanor och på ytan bussar och taxi.

 Hotell Continental får stryka på foten för att ersättas med en ny byggnad vid Vasagatan mitt emot Centralstationen, för att rymma den nya biljetthallen med därtill hörande funktioner. Det är av yttersta vikt att denna nya byggnad blir en prydnad för Vasagatan och Stockholm som kan tävla med Ferdinand Bobergs praktfulla och sköna Centralpost på ett par hundra meters avstånd från nybyggnationen.

 Det nya förslagets uppdelning på fyra byggnadskroppar är klart bättre än samrådsförslagets höga kloss, men svarar dessvärre ändå inte mot acceptabla stadsbildsmässiga krav vad gäller utformning, innehåll och höjd. I stadens förslag till Arkitektur Stockholm förespeglas den kloka strategin att göra översiktliga studier innan enstaka, utstickande projekt släpps fram. Så innan en områdesplan för Västra City gjorts med en samlad bedömning av eventuella högre projekt bör inte nya högdelar tillåtas här.

 Det nya förslagets höga byggnadsdel (se bilderna) är högre än det sönderkritiserade ”Waterfront”. Den lägre delen mot Vasagatan är tre våningar högre än de omgivande husen. Byggnadens höjd bör i alla delar minskas betydligt för att anpassas till omgivande bebyggelse och så att byggnaden inte konkurrerar med Klara kyrka. Det helt nödvändigt att sänka huskropparna.
Det viktigaste syftet med detaljplanen är att skapa en byggnad för kollektivtrafikanterna - Stockholms nya citystation.  Det måste synas att det är en tågstation.  Och huset måste i första hand ge plats för de funktioner som hör till en tågterminal t ex informationsdiskar, biljettkassor, kaféer, snabbmatställen och resebyråer.  Och framför allt för den stora tillströmningen av resenärer.  Det nya förslagets lokalprogram är detsamma som det tidigare.  Som vi ser det blir det alldeles för trångt för kollektivtrafikanterna. Hotellet har prioriterats.  Och vi ifrågasätter bostäderna högst upp. Slopa dom!  

 Byggnaden måste ges en förbättrad kontakt med den befintliga centralstationen. Gångtunneln under Vasagatan måste breddas och gärna förses med rullande trottoarer. Vi är oroliga för att det nya huset inte tillgodoser de krav på den framtida kollektivtrafiken som krävs för nya Station Stockholm City.

 Vi ifrågasätter också den fantasilösa fasadutformningen. Byggnaden samarbetar inte på något sätt med omgivningen varken i detaljutformning eller i färgskala.  Större krav bör ställas på en så viktig byggnad i detta läge mitt i Stockholm. Stockholm har inte råd med ännu en flopp som Stockholm Waterfront i city.

 Samhällsdebattörerna

Samuel Strandberg f d kommunfullmäktigeledamot

Ulla Joneborg arkitekt SAR/MSA

Per Linder arkitekt SAR/MSA

Svante Forsström arkitekt SAR/MSA

Charlotte Holst arkitekt SAR/MSA

Laszlo Marko arkitekt SAR/MSA

 

2012-07-05

 


RSS 2.0