Politikerna har lyssnat på protesterna mot Slussenförslaget men inte på protesterna mot Lindgården

Politikerna har lyssnat på den kraftfulla opinionen och förstått att stadsbyggnadskontorets förslag till nytt Slussen är för kompakt och stänger utsikten. Därför bearbetas nu remissförslaget. Byggnaden i mitten framför Södermalms Torg ska utgå och övriga byggader bli lägre. Hoppas också att antalet körfält på nya bron till Skeppsbron minskas. Se modellbilden! Cykelbanan utmed järnvägen bör flyttas till gångbron. Mycket trevligare att cykla där. Vem vill cykla utmed en järnväg? Att behöva cykla en omväg till nya Slussbron, som föreslås, är inte bra.

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att Lindgården på Djurgården ska rivas och att en för hög hotellbyggnad ska byggas på platsen. I detta fall har man inte lyssnat alls. Alla remissvar från förvaltningar, organisationer m fl har motsatt sig förslaget. Den enda remissinstansen som var för var exploateringkontoret. 


Ta bort två körfält på Slussenbron!


Välbesökt konferens på Arkitekturmuseet om Stockholms identitetMånga talare var inbjudna, både svenska och internationella. Alla talade om vikten av att ta tillvara Stockholms unika stadsvärden. Tyvärr var inte någon av stadens ansvariga politiker, ej heller tjänstemän, med som talare. Några fanns dock i publiken. Men inte stadsbyggnads- och fastighetsborgarådet Kristina Alvendal som har det yttersta ansvaret.

Olle Wästberg, nu senast från Svenska Institutet, tidigare i New York, inledde.  Alexis Pontvik, arkitekturprofessor på KTH, uttryckte tydligast sin upprördhet över var som händer med Stockholm och att det är hög tid att stoppa alla projekt som hotar att förstöra vår stad såsom Tors Torn, Norra Stationsområdet, Slussen, Västra City och den fortsatta överdäckningen av spårområdet utefter Klara Sjö osv. Han fick mycket applåder.

Under slutdiskussionen höll Torsten Westman, Stockholms tidigare stadsbyggnadsdirektör, ett brandtal om hur illa förlagsställarna för Ny syn på Slussen blivit bemötta av staden.  Detta förslag är väl genomarbetat och kan lösa många problem med Slussen.

Vi träffade några politiker från (s) och (fp) som är emot höga hus i innerstaden och frågade varför de röstade för antagande av detaljplanen för Tors Torn och varför de inte är tydliga med vad de vill.  Svaret var att diskussion pågår inom partierna. Man får hoppas att de "kommer ut" nu i valtider. Miljöpartiet däremot kämpar för att bevara stadsvärdena.

Kommer ni ihåg när Stella Fare och Mikael Söderlund satt i TV och ritade på bebyggelse på Sergels Torg? Det fanns förslag om att däcka över och bygga höghus på torget. Tack vare att det var valår stoppades de hemska planerna.

Detta valår borde uttnyttjas till att stoppa alla pågående planer som kommer att förstöra av Stockholms skönhetsvärden. Lindgårdenhotellet, Gröna Lundplanen, höghus i Värtan, höga hus på Musikhögskolans tomt,  höga kontorshus i Västra City och på Slussen, Tors Torn mm. Varför debatteras inte dessa planer i tidningarna  eller i TV? Och varför hörs inte arkitekterna?

Missa inte chansen att göra Västra City till ny attraktiv stadsdel!

     

 Just nu pågår planeringen av Västra City, en ny stadsdel i stadens mest centrala område, vid Centralen där nya och gamla spår för kollektivtrafiken ska mötas. Byggandet av citytunneln och nya centralstationen pågår för fullt. Just här mellan Kungsgatan och Klarabergsgatan avser markägaren Jernhusen AB att tillsammans med staden bygga ett nytt city, mångdubbelt större än Hötorgscity. Ett programförslag har presenterats, som innebär att nya kontorshus och en mindre del bostäder (600 lägenheter) i 12 våningar höga byggnader ska byggas. Man föreslår också en skyskrapa.

 

Detta kommer att innebära en stor omvandling av att Stockholms centrala delar. Därför anser vi det vara av yttersta vikt med en bred diskussion om hur området ska se ut och vad det ska innehålla.  Vi vill ha kulturbyggnader här. Inte bara kontor. Och mer bostäder. Och dessutom behöver parkytor inplaneras.

 

Inte bara stockholmare utan även näringslivet och turistnäringen borde vara med i diskussionen. Det måste bli ett högklassigt, trivsamt område, som vidareutvecklar Stockholms kulturarv och vår sköna stad.

Vi är en grupp planerare som gjort ett par illustrationsförslag, som vi hoppas kan bidra till diskussionen.

 Västra City är trots sitt mycket centrala läge ett ganska okänt område för oss stockholmare, där det ligger mellan järnvägsspåren och Klarastrandsleden. Man har mest sett det som ett ointressant trafikutrymme och en felande länk, som man måste passera för att nå Kungs-holmen, medan den nytillkomna Blekholmsterrassen intill vid Klara Sjö känns som ett litet udda område, som behöver få kontakt med staden.

 Nu finns en fantastisk möjlighet att länka samman hela detta stadsområde när Jernhusen ska bygga över järnvägsspåren och bygga en vida bättre centralstation. Ett ganska dött område kan bli verkligt levande om man skapar ett attraktivt promenadstråk längs Klarabergsgatan från Sergels Torg till ett nytt torg i Västra City. Detta är ju ett av stadens mest centrala och lättnåbara områden. Om det utformas omsorgsfullt, stiligt och med hög kvalitet kan det bli en ny attraktion i Stockholm. Jämför Sergels Torg som visades på Newsweeks omslagssida och blev världsberömt för sin nydanande sextiotalsdesign, ritat av den tidens skickligaste arkitekter.

Ge plats åt kulturbyggnader

Här i Stockholms nya city, Västra City, kan nya kulturhus och offentliga byggnader byggas, t ex ett nytt opera - och  konserthus och varför inte ett Nobelmuseum, stadsbibliotek eller dylikt. Det viktiga är att ge den nya stadsdelen ett för Stockholm karaktärsfullt ansikte. Staden måste ta ansvar för att denna nya stadsdel blir av hög klass. Här finns en chans att skapa ett nytt Stockholmsmonument. Inte med höghus eller något annat banalt, som finns i världens alla storstäder, utan en stilfull plats med högklassig arkitektur, som är anpassad till Stockholms vackra kulturhistoriska stenstad. Stockholms skönhet med sin siluett, som är älskad av alla och berömd över hela världen måste kompletteras med nya byggnader, som i skala och utformning tar hänsyn till den omgivande bebyggelsen. Mitt i staden och i regionens bästa kollektivtrafikläge.

 Gör Klarabergsgatan till en Parisboulevard

Klarabergsgatan med den snart förverkligade spårvägen och sina breda trottoarer kan bli en livfull gata med trädalléer, breda trottoarer, affärer, kaféer och uteserveringar, cykelbanor och med en spårvagn i mitten. Som en Parisboulevard, som Champs-Elysée! Vilket stråk! Strandvägen – Dramaten – Nybroplan – Berzelii Park – Norrmalms Torg – Hamngatan – Sergels Torg – Klarabergsgatan – Västra City – Kungsholmen. Ett sådant stråk har stockholmarna verkligen längtat efter. Göteborg har sin Kungsportsaveny. Nu har Stockholm chansen att få en egen aveny. Den får vi inte missa.

 Låt Järnvägsgatan mynna i Waterfronthuset

Det här skisserade öst-västliga stråket har många lockande tvärgator, som kan öka dess värde och göra hela city lätt att nå och levande för flanören. Birger Jarlsgatan, Biblioteksgatan, Norrlandsgatan, Regeringsgatan, Sveavägen, Segelgatan och Drottninggatan. Men Klara Norra och Västra Kyrkogator är ganska oattraktiva och Vasagatan därtill obekväm att komma till. Västra City ropar på en tvärgata. En allégata med trädplantering mellan Kungsgatan och Klarabergsgatan är verkligen angelägen. Med den får vi ett sammanhängande nätverk av stråk.

 I vårt första alternativ föreslår vi att den nya allégatan (Järnvägsgatan) ska mynna i Waterfronthusets huvudentré. På så vis kan denna byggnad få bättre stadsbildsanknytning mot Klarabergsgatan (vilket den sannerligen inte har idag!).

Nya Järnvägsgatan kan få fri sikt mot Riddarholmskyrkan 

I vårt andra alternativ föreslår vi att allégatan (nya Järnvägsgatan) förläggs strax väster om, Cityterminalen, dvs där bussterminalgatan går idag. På så vis får man i gatans fond fri sikt mot Riddarholmskyrkan och Södermalm. Gatan utformas 20 - 24 meter bred med trädplan-tering och föreslås mynna i ett ”kongresstorg” omgivet av kulturbyggnader i park. Detta nya kulturtorg får utsikt mot Stadshuset, Södermalm och Gamla Stan.

Bygg bostäder, inte fler kontor

Fler kontor behövs inte i Västra City. Det har redan byggts tillräckligt med kontorshus här. Stora kontorsområden skapar dystra folktomma gator och platser om kvällarna, faktiskt även dagtid under helgerna. I stället behöver det byggas bostäder här. Med en blandning av bostäder, arbetsplatser och kommunal och kommersiell service åstadkommer man levande stadskvarter. Det är den levande staden som är viktig att utveckla. Därför bör utrymmet över spåren bebyggas med i huvudsak bostäder. Men inte i form av höga hus! De är inte barnvänliga. Barnen måste vara med, de måste finnas i en levande stad. Och bostadskvarteren bör ha gröna innegårdar, inte minst för barnen och de äldre. På så vis kan stadsdelen bli attraktiv som boendemiljö. Grönska behövs också ur hälsosynpunkt.

Höghus förstör stadens siluett

Det gäller att inte bygga alltför tätt och högt. Höga hus skuggar och en höghusskala skulle bli verkligen främmande just här. Stadens topografi med sina berg på västra sidan av Klara Sjö och låglandet på dess östra, som inte för så länge sedan faktiskt var sjö, skapar det speciella Stockholmslandskapet med sjöar, öar, berg och förkastningsbranter. Detta är av riksintresse och måste bevaras. Det betyder att husen inte bör byggas högre än sju våningar.

Gröna bostadsgårdar

Rymliga slutna bostadskvarter är modellen för Västra City. Gatuplanet reserveras för butiker, restauranger mm. Med underbyggda gårdar ger man plats för bostädernas förråd och bilplatser. Om gårdarna är generösa, ljusa och rikligt planterade får man plats för daghem-mens uterum. Tillräckligt stora kvarter kan skapas om gatan mellan Kungsgatan och Klarabergsgatan flyttas söderut. Se våra förslag.

Vi anser att bussterminalen bör flyttas till gatuplanet. Mot gatan ska det finnas butiker och restauranger med möjligheter att breda ut sig i en övre våning.

Ta hand om stadsfronten mot Riddarfjärden

Och hur tar man hand om stadsfronten mot söder och Riddarfjärden, som ligger intill Stadshuset? Den måste också behandlas i samband med planeringen av Västra City. Vi föreslår att man däckar över Klarabergsramperna med parkytor. Ett förhållandevis billigt sätt att däcka över trafikleder. Då skapar man nya ytor mot vattnet för stockholmarna och turister att vistas på. När man bygger en ny stadsdel måste man även bygga parker och grönytor. Dessa ska ingå som en självklar ingrediens i stadsplaneringen.

 Sammanfattningsvis anser vi att det nyligen framlagda programförslaget för Västra City inte uppfyller tillräckligt godtagbara kriterier för att stadsdelen ska bli levande, vacker och trivsam.  Det är vår förhoppning är att stadens politiker och tjänstemän ser till att den förestående detaljplaneringen inte missar chansen att bygga ett nytt upp-skattat cityområde med höga kvalitéer både innehållsmässigt och arkitektoniskt.

 Stockholm mars 2010

 Samhällsdebattörerna

 Bengt Edlund   Svante Forsstöm  Charlotte Holst    Hans Jensfelt  Ulla Joneborg    Lazslo Marko
Lennart Nilsson   Samuel Strandberg       Håkan Westerlund   Torsten Westman    Ann Lindegren Westerman 

 


Diskutera stadens planprogram för Västra City som planeras i Stockholms mest centrala läge!


Stadsbyggnadskontorets planprogram för Västra City


Utsikt från Slussens nedre plan idag


RSS 2.0