Station Stockholm City på Vasagatan för lite stationsbyggnad och för hög

Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för Station Stockholm City  blir för  hög och är för lite stationsbyggnad
Samhällsdebattörernas remissvar på förslag till detaljplan för Orgelpipan 6, Station Stockholm City på Vasagatan, S-Dp 2010-18583:

Till Stockholms stadsbyggnadskontor 2012-01-12
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör en nysamlad station för Citybanans Station Stockholm City i anslutning till Stockholms centralstation. Utöver den nya stationen möjliggör detaljplanen att ny bebyggelse för hotell- och bostadsändamål uppförs integrerat med stationen.

Samhällsdebattörerna har bl a i samband med planeringen av Västra City gjort ett förslag till områdets planering och diskuterat detta med Jernhusen, staden och andra. Efter att ha tagit del av den rubricerade planen vill vi framföra följande synpunkter.

Hushöjden bör sänkas tre våningar
Det nya huset föreslås enligt planförslaget bli 13 våningar inräknat de två översta bostadsvåningarna mot Vasagatan. Taklisthöjden är 44,5 m, dvs 40 m över gatunivån. Hushöjden är 51,2 m, dvs 47 meter över gatunivån. De intilliggande husen är sju våningar lägre. Taklisthöjden på dessa är fem-sex våningar lägre.

Eftersom hela kvarteret har den höga höjden kommer byggnaden att uppfattas som en klump, som sticker upp alltför högt över kringliggande bebyggelse och som kommer att alltför påtagligt konkurrera med och dölja Klara kyrka. Detta framgår tydligt i alla de redovisade fotomontagen. Vi föreslår att huset sänks med tre våningar, vilket innebär att det ändå blir tre våningar högre de omgivande husen. Detta är tillräckligt för att manifestera den nya byggnaden i stadsbilden.

Som jämförelse kan nämnas att den föreslagna byggnaden är nästan lika hög som Stockholm Waterfront, som kritiserats för sin höjd med hushöjden +55. Stockholm Waterfront är endast en våning högre (3,8 meter) än planförslagets  byggnad.

Om antalet hotellrum genom sänkningen kan anses bli för litet, så föreslår vi att de två, överst belägna, indragna bostadsvåningarna utgår och ersätts med hotell. 25 lägenheter är ändå alldeles för litet antal för att det ska bli ett bra boende mitt i city ovanpå ett hotell. Den överst belägna gården är för liten för att tjäna som bostadsgård.

Stationsutrymmen måste ökas
Citybanan utgör en av de största infrastruktursatsningarna för kollektivtrafiken i Stockholm. När stationen är i bruk beräknas ca 4 400 resenärer passera varje kvart under den trafiktätaste timman på eftermiddagen Det huvudsakliga syftet med detaljplanen och rivningen av det nuvarande hotellet Scandic (f d Hotell Continental) är att bygga Station Stockholm City utifrån denna förutsättning.

Det viktigaste med planen att stationens funktion sätts i främsta rummet. Som vi se det har detta inte skett. Hotellets funktioner och utrymmen har prioriterats för mycket. Kommunikationsytorna för allmänheten som ska gå till och från stationen är inte tillräckliga. Med tanke på att en ny station nu byggs i city och den stora satsning, som nu görs för kollektivtrafiken i Stockholm, är det av yttersta vikt att stationsbyggnaden blir funktionell och rymmer den stora ström trafikanter som det kommer att bli. Ytorna kan inte bli nog tilltagna och deras öppenhet, storlek och tillgänglighet måste prioriteras betydligt mer. Det måste planeras för framtiden. Stationsbyggnaden ska kunna klara resandet i upp till 100 år. Centralstationen -tunnelbanans hittillsvarande underjordiska kommunikationsytor har sedan länge varit ett bekymmer. Nu har man chans att lösa detta problem och detta måste göras på lång sikt.

Vårt förslag är att plan 1- 4 (plan 1-2 är underjordiska) planeras enkom för stationen. Hotellets lobby bör flyttas till plan 4 med huvudentré från Klarabergsgatan. Även bar, hotellrestaurang och konferensdel bör flyttas upp i huset. Stationsdelen med hallen i dubbel våningshöjd bör utökas till en större hall. Med andra ord bör alla plan från 1 – 4 och huvuddelen av plan 5 reserveras för stationen. Hotellet kan byggas ovanför (totalt 7 våningar). Om de översta indragna våningarna inrymmer hotellrum blir hotellet ändå tillräckligt stort, samtidigt som man får en funktionell och tillräckligt stor stationsbyggnad.

Trottoaren utanför stationsingången i hörnet mot Klarabergsgatan bör breddas och ett övergångsställe ordnas mot gatans andra sida för att bättre ta hand om det stora antal gående till och från stationen.

Betona Station City i arkitekturen

Byggnadens arkitektur är nyskapande och kan bli ett lyft för Vasagatan. Men detta under förutsättning att hushöjden sänks med 3 våningar för en bättre anpassning till gatumiljön och för att bättre harmoniera med Stockholms innerstadsbebyggelse.

Vi tycker också att stationen bör ges ett mycket tydligare arkitektoniskt uttryck i exteriörmässigt. Man bör kunna se på långt håll att detta är Stockholm största och mest centrala tågstation, Station City. Låt hotellet få ett eget uttryck i enlighet med förslaget och låt de två våningsplanen ovan mark få en egen ”centralstationsarkitektur”, en utmaning för arkitekterna.

Angående den föreslagna fasaden bör sägas följande: Illustrationerna visar byggnaden på kvällen. Det blir väldigt stiligt, som ett lysande kopparhus. Men på dagen ser man inte in i huset p g a det semitransparanta  glaset som föreslås. Fasaden med metallisk syntetväv ger ingen genomsiktlighet utifrån och fungerar som ett spegelglas. Detta är mycket olyckligt. Stockholm har tidigare avvisat denna form av fasader (som finns flera storstäder) eftersom de ger ett dött uttryck. Det är viktigt att kunna se in i huset även på dagen. Därför bör den yttersta glasväggen bytas ut till vanligt glas som är genomsiktligt både utifrån och inifrån.

För Samhällsdebattörerna

Per Linder                   Ulla Joneborg               Samuel Strandberg
Ark. SAR/MSA           Ark. SAR/MSA           f.d. v. ordf. i kommunfullm. Sthlm

Charlotte Holst            Hans Jensfelt               Svante Forsström
Ark. SAR/MSA           Ark. SAR/MSA           Ark. SAR/MSA

Laszlo Marko              Håkan Westerlund       Ann Lindegren Westerman
Ark. SAR/MSA           byggnadsingenjör         Ark. SAR/MSA

Einar Herlitz
Leg. läk.

 

 

 


RSS 2.0