Cityområdet

Modellbild över cityomrdået västerifrån

Stockholms Västra City.

En ny stadsdel med intressanta möjligheter.  Skall den så berömda Stockholmsskalan råda eller skall vi bygga högt?  Vi, Samhällsdebattörerna, slår vakt om Stockholms väl-kända skala, ser kultursatsning och bostäder här som viktigast samtidigt som vi vill göra Västra City till en attraktiv del av promenadstaden.

Västra City är trots sitt mycket centrala läge ett ganska okänt område för oss stockholmare där det ligger mellan järnvägsspåren och Klarastrandsleden. Vi har mest sett det som ett ointres-sant trafikutrymme, en felande länk man måste passera för att nå Kungsholmen medan Blek-holmsterrassen intill känns som ett litet udda och behöver få kontakt med staden.

Nu har vi fått en fantastisk möjlighet! Den felande länken kan bli något riktigt positivt när Jernhusen avser att bygga över järnvägsspåren och skapa en vida bättre centralstation. Ett ganska dött område kan bli verkligt levande genom att skapa ett attraktivt promenadstråk längs hela Klarabergsgatan från Sergels Torg och till ett nytt torg i Västra City, omsorgsfullt utformat, stiligt och av hög kvalitet. Det är ju stadens mest centrala och lätt nåbara område.

Kulturaktiviteter är här viktiga för att ge den nya stadsdelen sitt ansikte. Gör man inte det nu blir den kvar i sin bleka anonymitet. Satsar man, får även omgivningen glädje av det. Hit kan staden förlägga ett nytt konserthus och operahus som komplement till de befintliga i verkligt centralt läge nåbart med hela regionens kollektivtrafik. De gamla institutionerna slipper då svårkonstruerade om - och tillbyggnader och kan bevaras med den uppskattade kvalitet de har.

 Klarabergsgatan med den snart förverkligade spårvägen och sina breda trottoarer är platsen för uteserveringar och kaféer, som en riktig Parisboulevard, och varför inte lätt glasa in en del under vinterhalvåret. Vilket stråk!  Strandvägen  - Dramaten -  Nybroplan -  Berzelii Park - Norrmalmstorg  - Hamngatan -  Sergels Torg – Klarabergsgatan  - Västra City – Kungshol-men. Det stråket har stockholmarna verkligen längtat efter. Nu har vi äntligen en möjlighet att skapa promenadstaden. Den får vi inte missa

Det här skissade öst-västliga stråket har många lockande tvärgator som ökar dess värde och gör hela City lätt att nå och levande för flanören. Birger Jarlsgatan, Biblioteksgatan, Norr-landsgatan, Regeringsgatan, Sveavägen, Sergelgatan, och Drottninggatan.  Men Klara Norra och Västra kyrkogator är ganska oattraktiva och Vasagatan obekväm att nå. Här måste insatser till.

Västra City ropar på en tvärgata. En bred tjusigt planterad allé upp mot Kungsgatan är verkli-gen angelägen. Med den får vi ett sammanhängande nätverk av stråk. Det är viktigt om man samtidigt vill skapa attraktiva affärslägen. Dagens Stockholm är gångtrafikantens stad, det är 2000-talets viktiga budskap. Biltrafikanterna formade efterkrigstidens stad. Så tänkte vi då, men bilen tog för stor plats och måste få maka på sig. Det har vi nu lärt oss.  

Det är inte mer kontor i City som behövs. De skapar dystra folktomma gator och platser om kvällarna, faktiskt även på dagarna. Det är den levande staden som nu är viktig att förbättra. Bostadskvarter av måttlig höjd är det rätta i det nya utrymmet över spåren men inte skyskra-por. De är inte barnvänliga. Barnen måste vara med, de måste finnas i en levande stad.

Stadsdelen måste bli attraktiv som boendemiljö. Därför gäller det att inte bygga allt för tätt och högt. Höghus ger för mycket skugga. Just här känns den skalan verkligen främmande. Stadens topografi med sina berg på västra sidan av Klara Sjö och låglandet på dess östra, som för inte så länge sedan faktiskt var sjö, skapar det speciella Stockholmlandskapet med sjöar, öar, berg och förkastningsbranter. Det är av riksintresse att bevara. Det betyder att husen inte bör göras mer än i 7-8 våningar.

Rymliga slutna bostadskvarter är modellen för Västra City samt kontor där bostäder inte pas-sar väl in. Gatuplanet reserveras för småbutiker, varför inte av lyxkaraktär – läget talar för det -  därtill några mat- och träffställen. I en underbyggd gård i samma plan inryms förråd och bilplatser för bostädernas behov. Gårdarna, måste vara generösa och ljusa och rikligt planterade samt även ge plats för daghems och förskolors uterum.

Det är viktigt för stadsdelens skala och karaktär av boendemiljö att även skapa parkupplevel-ser i området. En generöst bred gata med träd och planteringar som ett andningshål är här bå-de möjlig och angelägen, inte bara för de boende utan även för flanören. Den är också bety-

delsefull för att väl kunna passa in Waterfrontbyggnaden i stadsbilden. Angeläget är också att om möjligt söka knyta samman Västra City med bebyggelsen kring Vasagatan med någon tvärförbindelse. Så blir Västra City en given del av hela Stockholms City.

I ett längre perspektiv är det angeläget att få bort Centralleden och Klarastrandsleden från sitt ytläge. Tänk om vi kunde få tillbaka den riktiga Järnvägsparken i stället för betongrundlarna med färgad glasmosaik föreställande träd och blommor. Trafiken måste byggas in eller gå i nedgrävd tunnel, särskilt om bebyggelsen senare skall fortsätta över spårområdet norr om Kungsgatan. Något om hur detta skulle vara möjligt att genomföra vore lämpligt att redan nu ha som en planeringsförutsättning. 

 Stockholm i mars 2010

 Samhällsdebattörerna

Bengt Edlund                          Svante Forsström                       Charlotte Holst                              
Hans Jensfelt                          Ulla Joneborg                             Laszlo Marko          
Lennart Nilsson                        Samuel Strandberg                     Håkan Westerlund
Torsten Westman                   Ann Lindegren Westerman

 

 

 

 

 

 

 


Stockholms front mot Riddarfjärden


Politikerna håller på att förstöra vår vackra stad

Måndag 15 mars 2010 fattade Stockholms kommunfullmäktige beslut om Stockholms Översiktsplan och Norra Stationsområdet. Två stora viktiga beslut som handlar om stadens framtid och hur Stockholm kommer att se ut om 10-20 år. Ändå har det inte varit någon debatt. Inte många synpunkter i media, inte något debattprogram TV, inga arkitekter som protesterar  offentligt(annat än i facktidskrifter). Ändå vet jag och hör när jag talar med folk, att många är upprörda och oroade för att Stockholm håller på att förstöras av de planer som nu är aktuella.

Planen för Norra Stationsområdet innefattar Tors Torn som är 140 meter höga, 40 våningar (lika höga som Kaknästornet), innebär att en helt ny skala införs i Stockholm. Endast Miljöpartiet är emot den höga höjden. Resten av området som består av 2300 bostäder och 220 000 kvm kommersiella lokaler. Dubbelt så höga hus som övriga innerstaden med trånga gator- dvs en mycket tät kompakt bebyggelse. .

Vi SAMHÄLLDEBATTÖRERNA är en grupp arkitekter och planerare som i flera år träffats regelbundet för att diskutera plan- och byggfrågor i Stockholmsregionen. Vi har engarerat oss i Slussenprojektet,  Nackla och Sicklaplanerna mm. Den senaste tiden har vi jobbat med planerna för Västra City och gjort ett förslag till hur man skulle vilja att området planerades. Vi tänker nu fortsätta med att diskutera Västra City, som ju är det mest centrala området i Stockholm där Centralen håller på att byggas ut för nya Citybanan, där alla pendeltåg. tunnelbanan och järnvägsspår kommer att stråla samman.

Programförslaget för Västra City, som redovisats av staden bådar inte gott. Jernhusen AB, som är markägare, vill högexploatera området med ännu mer kontor och väldigt lite bostäder. Alldeles för hög bebyggelse! Inga kulturbyggnader, ingen park. Västra City är flera gånger större än Hötorgscity i byggadsvolym. Det är därför viktigt att man tänker igenom hur området ska gestaltas och vad det ska innehålla.

Skriv på samhällsdebattörernas blogg om detta! Synpunkter kommer att vidarebefordas till ansvariga politiker! 

Välkommen till vår blogg! 
SAMHÄLLSDEBATTÖRERNA
Bengt Edlund, Svante Forsström, Charlotte Holst, Hans Jensfelt, Ulla Joneborg, Laszlo Marko, Lennart Nilsson, Samuel Strandberg, Håkan Westerlund, Ann Lindegren Westerman, Torsten Westman

RSS 2.0